ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

  • ਫੋਟੋਕਾਪੀ
h

ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

Décret / Déclaration de Nationalité

Utility ਬਿੱਲ

EDF, France Télécom, FreeBox, Free Mobile, SFR, etc..

  • ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਬਿੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

  • ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੇਜੋਰ ਕਾਰਡ

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਗਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

  • ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਜੋਰ ਕਾਰਡ

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਗਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ 5CM x 5CM

ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।