ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ।
ਸੇਜੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੇਲਿਡ ਸੇਜੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ

ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ

  • ਨਬਾਲਗ ਦਾ DCME ਕਾਰਡ
  • ਸੇਜੋਊਰ ਕਾਰਡ
  • ਰੀਸੀਪੀਸੀ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਫੋਟੋ 5CM x 5CM

ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Utility ਬਿੱਲ

EDF, France Télécom, FreeBox, Free Mobile, SFR, etc..

  • ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਬਿੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
h

ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਵਿਆਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ)
  • ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ)