ਅਵਿਵਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ 5CM x 5CM

ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ

  • ਨਬਾਲਗ ਦਾ DCME ਕਾਰਡ
  • ਸੇਜੋਊਰ ਕਾਰਡ
  • ਰੀਸੀਪੀਸੀ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

Utility ਬਿੱਲ

EDF, France Télécom, FreeBox, Free Mobile, SFR, etc..

  • ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਬਿੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
  • ਸੇਜੋਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ