ਇਕਸਾਰਤਾ (Concordance) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ

  • ਨਬਾਲਗ ਦਾ DCME ਕਾਰਡ
  • ਸੇਜੋਊਰ ਕਾਰਡ
  • ਰੀਸੀਪੀਸੀ
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਫੋਟੋ 5CM x 5CM

ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

Utility ਬਿੱਲ

EDF, France Télécom, FreeBox, Free Mobile, SFR, etc..

  • ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਬਿੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪੋਸਟਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।